ทุนการศึกษา

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บริษัท ฟรีเวชั่น จำกัด (Thai3DPrint.com) ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ให้นักเรียนชั้น ป.1 – ม.3 โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ชั้น ป.1 ด.ญ.ชมพูนุช บัวมาศ

2. ชั้น ป.2 ด.ญ.อรัญญา มูลเหล็ก

3. ชั้น ป.3 ด.ญ.พรทิพย์ วงใหญ่

4. ชั้น ป.4 ด.ญ.ลลิตา มะโนรา

5. ชั้น ป.5 ด.ญ.อรกมล อำพล

6. ชั้น ป.6 ด.ญ.ศิรินภา ดงสมบัติ

7. ชั้น ม.1 ด.ญ.ปาริชาติ เสนนอก

8. ชั้น ม.2 ด.ช.เกียรติศักดิ์ ธุระทำ

9. ชั้น ม.3 ด.ช.ศิริวัฒน์ ปัดทุม