วิธีการ Save 3D CAD ไฟล์ สำหรับทำ Rapid Prototyping

วิธีการ Save 3D CAD ไฟล์ สำหรับทำ Rapid Prototyping

ไฟล์ .STL ได้กลายมาเป็นมาตรฐานสำหรับการทำ Rapid Prototyping หรือ 3D Printing ไฟล์ .STL นี้ได้ทำการประมาณและคำนวณพื้นผิวของโมเดลที่จะนำมาทำ Rapid Prototyping หรือ 3D Printing ด้วยรูปสามเหลี่ยม สำหรับโมเดลง่ายๆ เช่นกล่องที่โชว์ในรูป Figure 1 พื้นผิวของโมเดลสามารถประมาณได้จากสามเหลี่ยม 12 รูป อย่างละ 2 สำหรับแต่ละด้าน ตามตัวอย่างที่โชว์ในรูป Figure 2 ยิ่งโมเดลมีความละเอียดมากเท่าไหร่ ยิ่งมีรูปสามเหลี่ยมถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นดังที่แสดงในรูป Figure 3

 

 

เกือบทุกซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ CAD สามารถสร้างหรือ save หรือ export เป็นไฟล์ .STL ได้ สำหรับขั้นตอนการใช้งานหรือสร้าง .STL ไฟล์ ส่วนมากแล้วก็จะทำได้ง่ายเช่น กด Save As แล้วเลือกเป็นแบบ .STL ข้างล่างนี้คือขั้นตอนการสร้างไฟล์ .STL ที่มีคุณภาพสำหรับซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

 

General Steps

 • Most CAD packages will have a couple of options that affect the quality of the STL.
  • Changing a “Deviation” type of value will alter the overall output or tessellation.
  • Changing an “Angle Tolerance” type of value will alter smaller details in your file.
 • The tighter these parameters, the more triangles placed on the surface of the model.
  • Simple geometries tend to be a few hundred kilobytes in size.
  • Complex models will range from 1-5MB in size and still produce good parts.
  • For many models, files larger then 5MB may be unnecessary and often result in more time to get your quote and models back.
 • In all cases, export your STL file as a binary file. This saves on time and file size.

Please note, these are general guidelines and may not work or in some cases, produce the best possible STL file. Please consult your user’s guide or the software developer’s for more information or technical support. Should we determine that your STL file is not adequate for production, we will contact you for an updated file.

| Alibre | AutoCAD | Google Sketchup | I-DEAS | IronCAD | Mechanical Desktop |

| ProE | ProE Wildfire | Rhino | SolidDesigner | SolidEdge |

| SolidWorks | Think3 | Unigraphics | CADKey | Inventor |

| 3D Studio Max | ADT | Revit |

Alibre

 • File
 • Export
 • Save As > STL
 • Enter File Name
 • Save

STL settings: How to change STL settings and Thai3DPrint.com’s recommendation.

 • Tools > Options
 • File Types tab
 • Configure File Types: STL
 • Normal Deviation: 5

(Smaller deviations will produce a smoother file, but the file size will get larger)

Top


AutoCAD (Versions: R14-2000i)

 • At the command prompt type “FACETRES”
 • Set FACETRES between 1 and 10. (1 Being low resolution and 10 high resolution for STL Triangles)
 • At the command prompt type “STLOUT”
 • Select Objects
 • Choose “Y” for Binary
 • Choose Filename

Top


Google Sketchup เวอร์ชั่น 7.1 ขึ้นไป

Top


I-DEAS

 • File > Export > Rapid Prototype File > OK
 • Select the part to be prototyped
 • Select prototype device > SLA500.dat > OK
 • Set absolute facet deviation to 0.000395
 • Select Binary > OK

Top


IronCAD

 • Right Click on the part
 • Part properties > Rendering
 • Set Facet Surface Smoothing to 150
 • File > Export
 • Choose .STL

Top


Mechanical Desktop

 • Use the AMSTLOUT command to export your STL file.
 • The following command line options affect the quality of the STL and should be adjusted to produce an acceptable file.
  • Angular Tolerance – This command limits the angle between the normals of adjacent triangle. The default setting is 15 degrees. Reducing the angle will increase the resolution of the STL file.
  • Aspect Ratio – This setting controls the Height/Width ratio of the facets. A setting of 1 would mean the height of a facet is no greater than its width. The default setting is 0, ignored.
  • Surface Tolerance – This setting controls the greatest distance between the edge of a facet and the actual geometry. A setting of 0.0000 causes this option to be ignored.
  • Vertex Spacing – This option controls the length of the edge of a facet. The default setting is 0.0000, ignored.

Top


ProE

 • File > Export > Model
 • STL
 • Set chord height to 0. The field will be replaced by minimum acceptable value.
 • Set Angle Control to 1
 • OK

Top


ProE Wildfire

 • File > Save a Copy > Model
 • Change type to STL (*.stl)
 • Set Chord Height to 0. The field will be replaced by minimum acceptable value.
 • Set Angle Control to 1
 • OK

Top


Rhino

 • Open the model design in Rhino.
 • From the File menu, select Save As. The Save dialog box opens.
 • In the File name box, enter a name for the new STL file.
 • In the Save as type box, select Stereolithography [*.stl].
 • Click Save.
 • In the STL Mesh Export Options dialog box (Simple Controls), set the STL tolerance – the maximum distance allowed between the surface of the design and the polygon mesh of the STL file.
 • In the Polygon Mesh Detailed Options dialog box, set the STL tolerance in the field labeled Maximum distance, edge to surface, as shown in the figure. (please refer to the STL help in Rhino for setting definitions)
 • Click OK.
 • In the STL Export Options dialog box, set the file type as Binary and click OK.

NOTE: In order to build on additive manufacturing technologies, STL files must contain completely closed (watertight) polygon mesh objects. Refer to Rhino’s STL help for more information.

Top


SolidDesigner (Version 8.x)

 • File > Save
 • Select File Type > STL
 • Select Data
 • OK

Top


SolidEdge

 • File > Save As
 • Set Save As Type to STL
 • Options
 • Set Conversion Tolerance to Inches of Millimeters
 • Save

Top


SolidWorks

 • File > Save As
 • Set Save As Type to STL
 • Options > Fine > OK
 • Save

STL settings: How to change STL settings and Thai3DPrint.com’s recommendation.

 • File > Save As
 • STL > Options
 • For a smoother STL file, change the Resolution to Custom
 • Change the deviation to 0.0005in (0.004 mm)
 • Change the angle to 5

(Smaller deviations and angles will produce a smoother file, but the file size will get larger)

Top


Think3

 • File > Save As
 • Set Save As Type to STL
 • Save

Top


Unigraphics

 • File > Export > Rapid Prototyping
 • Set Output type to Binary
 • Set Triangle Tolerance to 0.0025
 • Set Adjacency Tolerance to 0.12
 • Set Auto Normal Gen to On
 • Set Normal Display to Off
 • Set Triangle Display to On

Top


CADKey

 • Choose Stereolithography from Export options
 • Enter the filename
 • Click OK

Top


Inventor

 • Save Copy As
 • Select STL
 • Choose Options > Set to High (for highest quality surface)
 • Enter File Name
 • Save

Note: The “High” setting will also produce the largest file size. From Low, Medium to High, the Hairdryer sample file in Inventor went from about 6.7MB to 17.6MB to 50MB. Below are images from this sample file with the various settings:

Low Medium High

Top


3D Studio Max

 • First check for errors
 • An STL object must define a complete and closed surface. Use STL-Check modifier to test your geometry before export your object to STL.
 • Select an object.
 • Click <Modify>
 • Click <More…>
 • Select “STL-Check” under Object-Space Modifiers
 • Select <Check>
 • If there are no errors, continue to export the STL file by:
 • <File> <Export>
 • Select “StereoLitho [*.STL]” in <Save as type>
 • Select location in <Save in>
 • Enter a name in <File name>
 • <Save>
 • <OK>
 • Export To STL dialog:
 • Object Name: Enter a name for the object you want to save in STL format.
 • Binary/ASCII: Choose whether the STL output file will be binary or ASCII (character) data. ASCII STL files are much larger than binary STL files.
 • Selected Only: Exports only objects that you selected in the 3D Studio scene.

Top


ADT

 • Select AEC object . Go to 3D SOLID menu & select convert to 3D SOLID (ENTER)
 • After that you will have an option: Erase selected object [Yes/No] <Yes>: Enter Y
 • All the objects are converted into 3D Solid using the same procedure for each AEC objects
 • Select a single solid for STL output… (Must be ONE solid to export to STL)
 • Command entry: stlout
 • Select objects: Use an object selection method and press ENTER when you finish
 • Create a binary STL file? [Yes/No] <Yes>: Enter Y

Top


Revit

Revit doesn’t allow direct export to STL files. We have to first save in dwg file and open in AutoCAD to create STL files.

 • Go to 3D view
 • Go to File menu , select Export CAD format
 • A dialog box opens
 • Select option
 • Scroll down the drop down menu (3D view only) & select 3D polymesh
 • Select “ AutoCAD 2004 DWG “ in <Save as type>
 • Next open the saved file AUTO CAD
 • Enter < Explode > on the command menu
 • Select the object and press <enter>
 • All the objects are converted into 3D solid
 • Select a single solid for STL output… (Must be ONE solid to export to STL)
 • Enter < stlout> or <export > on the command menu
 • Select objects: Use an object selection method and press < ENTER > when you finish
 • Create a binary STL file? [Yes/No] <Yes>: Enter y

Top