โฟโต้โพลิเมอร์ (Photopolymer)

โฟโต้โพลิเมอร์ (Photopolymer)

โฟโต้โพลิเมอร์ (Photopolymer) คือ โพลิเมอร์ (Polymer) รูปแบบหนึ่งที่เปลี่ยนคุณสมบัติของตัวมันเองเมื่อเจอแสง ในช่วงความถึ่อัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet Frequency) ของอิเล็กโตรแมกเนติก สเปคตรัม (Electromagnatic Spectrum) โพลิเมอร์เหล่านี้ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม และล่าสุดนี้ได้ถูกนำมาใช้กับการทำต้นแบบ (Rapid Prototyping) ด้วยเทคโนโลยี Stereolithography (SLA) ในกระบวนการทำต้นแบบสามมิติ (3D Printing)

โฟโต้โพลิเมอร์ก่อนจะเข้ากระบวนการ 3D Printing โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นของเหลวและไวต่อแสง

Related Posts